新闻 > 专题 > 一笔一划皆是情(上)

邱歆惠原本只是抱着完成作业的念头,却在之后逐渐对手写日记产生浓烈的兴趣。
图片:李健玮摄
Previous Next

huàjiēshìqíngshàng

03.05.2023

报道:林思慧、余欣怡(实习生)

 tiān tiān天天diànshèbèiwèi wǔ为伍chú le除了shànghuá wén华文yǒuduō jiǔ多久méi yǒu没有xiěguòyī gè一个yī jù huà一句话shèn zhì甚至duànhuàqǐ lái起来kàn kan看看zàishǔshídàiréng rán仍然yuàn yì愿意zhí bǐ执笔shū xiě书写detā men他们

shǔshídàiwú lùn无论shìdiàn nǎo电脑hái shì还是shǒu jī手机jī hū几乎rén shǒu人手táixǔ duō许多dōng xī东西zhèng zài正在shù mǎ huà数码化yǔ yán语言tóng yàng同样táobù guò不过zhè gè这个qū shì趋势xiàn dài rén现代人chú le除了xué sheng学生shí qī时期xū yào需要wán chéng完成shǒu xiě手写zuò yè作业kǎo shì考试zhī wài之外jī hū几乎jiāngshǒuxiě zì写字denéng lì能力zhī

 xiūméi tǐ媒体zhuān yè专业deqiūxīnhuìxīn jiā pō lǐ gōng xué yuàn新加坡理工学院sānnián jí年级shìshǒu jī手机diàn nǎo电脑shēncóng zhōng从中xuébì yè毕业hòushū xiě书写huá wén华文dejī huì机会qū jìn趋近língzhèduì yú对于zàizhōng xué中学shí qī时期huá wén华文chéng jì成绩bù cuò不错deqiūxīnhuìlái shuō来说shìfēi cháng非常kě xī可惜deshì

 jī yuán机缘qiǎo hé巧合xiàzàishàngyíng xiāo营销deshí hòu时候xuǎn zé选择lezhǐzhìrì jì日记wèizhǔ yào主要tuī xiāo推销chǎn pǐn产品zàizhǐjiàn jiàn渐渐bèidiànshèbèiqǔ dài取代de21shì jì世纪yuàn yì愿意shǒu xiě手写derényuè lái yuè越来越shǎo,“zhǐzhìrì jì日记chéng wéi成为lezhǒngzhēn xī珍稀pǐn”。rú hé如何jiāngzhè gè这个zhēn xī珍稀pǐntuī xiāo推销chū qù出去chéng wéi成为lezhuāndenán tí难题

 dànshìzàizhè gè这个guò chéng过程zhōngqiūxīnhuìzhú jiàn逐渐duì shǒu对手xiěrì jì日记chǎn shēng产生nóng liè浓烈dexìng qu兴趣yuán běn原本zhǐ shì只是bàozhewán chéng完成zuò yè作业deniàn tou念头quèzàizhī hòu之后yǎng chéng养成lexí guàn习惯chéng wéi成为shēng huó生活zhōngzhòng yào重要deyī bù fèn一部分

 qiūxīnhuìqí shí其实zhōngèrkāi shǐ开始jiùyǒu yòng有用shǒu jī手机jì lù记录rì cháng日常dexí guàn习惯chóng xīn重新zhí bǐ执笔shū xiě书写suī rán虽然huìhuā fèi花费gèng duō更多deshí jiān时间jīng lì精力quèrèn wéi认为zhèjiù shì就是shǒu xiě手写rì jì日记demèi lì魅力

fàng màn放慢bù fá步伐 chénxiàxīn

 zàishū xiě书写deguò chéng过程zhōnghuìbù jīng yì不经意defàng màn放慢shēng huó生活jié zòu节奏huí yì回忆sī kǎo思考rì cháng日常shēng huó生活zhōngdediǎn diǎn dī dī点点滴滴huàdexiě xià写下tiānzhōng zhí中值dejì niàn纪念deshì qíng事情xū yào需要fǎn sī反思dexíng wéi行为yǐng xiǎng影响xīn qíng心情degǎn shòu感受

 shū xiě书写dewén zì文字jiùxiàngshìgè rén个人deqíng xù情绪kōng jiān空间dāng xià当下deyī qiè一切qíng gǎn情感jīng lì经历jì lù记录xià lái下来

 “měi cì每次huíkànrì jì日记dōuhuìgǎn kǎi感慨zì jǐ自己dechéng zhǎng成长kàn dào看到céng jīng曾经màiguò qù过去dekǎndōumàiguò qù过去lejiùhuìyóu zhōng由衷degǎn dào感到zì háo自豪xīn wèi欣慰huìyīn cǐ因此gèngyǒuxìn xīn信心miàn duì面对dāng xià当下dekùn nán困难

 zhè xiē这些jì lù记录xià lái下来dechéng zhǎng成长piàn duàn片段shí kè时刻gǔ lì鼓励zheqiūxīnhuìqiánxíngyì yì意义fēi fán非凡qiūxīnhuìshèn zhì甚至xiàochēngzhèwèixīnlíngtāng”,shìzhǒngzì wǒ自我zhì yù治愈defāng shì方式

 qiūxīnhuìháibiǎo shì表示chú le除了jì lù记录dewén zì文字nèi róng内容shū xiě书写dezì tǐ字体qí shí其实huìtòu lòu透漏chūxǔ duō许多xìn xī信息dào:“zì tǐ字体shìhuìsuí zhe随着qíng xù情绪érbiàn huà变化deyǒu shí有时fān kàn翻看rì jì日记dānpíngzì tǐ字体háiméinèi róng内容jiùnéng gòu能够dà gài大概gǎn shòu感受dàozì jǐ自己dāng shí当时dexīn qíng心情rén

 tóng yàng同样rè ài热爱bìngjiān chí坚持shǒu xiě手写rì jì日记dezōuxuánzhōngsānbiàn便rèn wéi认为xiě zì写字dǎ zì打字zuì dà最大deqū bié区别jiùzài yú在于měiréndú jiā独家dìng zhì定制dezì tǐ字体

 shuō:“zì tǐ字体jiùxiàngqiān míng签名yī yàng一样měiréndōuyǒuzì jǐ自己dú tè独特deshū xiě书写fēng gé风格yǒu shí hou有时候shèn zhì甚至néngtòu guò透过zì tǐ字体fēn xī分析chūgè rén个人dexìng gé性格érgè xìng个性shuǎng kuai爽快dezōuxuánzì tǐ字体zhōngdí què的确dàilefēnsǎ tuō洒脱

 zōuxuánshǒu xiě手写rì jì日记dexí guàn习惯shǐǒu rán偶然miáo shù描述dào:“zhōngdeshí hòu时候péng yǒu朋友sòngleběnrì jì日记zuò wéi作为shēng rì生日lǐ wù礼物kāi shǐ开始zhǐ shì只是jué de觉得yǒu xiē有些xīn qí新奇biàn便kāi shǐ开始cháng shì尝试jié guǒ结果zàibù zhī bù jué不知不觉zhōngjiùxiělesānnián

 zàizōuxuánkàn lái看来rì jì日记qí shí其实shìzhǒngshū fā抒发qíng xù情绪defāng shì方式shū xiě书写deguò chéng过程zhōngnéng gòu能够shì fàng释放fù miàn负面qíng xù情绪érrì jì日记běn shēn本身jiùxiàngshìyī gè一个mì mì秘密kōng jiān空间shìzhuānshǔ yú属于zì jǐ自己deshùdòng”。

 “hěn duō很多shí hòu时候huìdān xīn担心zì jǐ自己defù miàn负面qíng xù情绪yǐng xiǎng影响dàorénsuǒ yǐ所以bú huì不会xuǎn zé选择gēnshēn biān身边derénsù kǔ诉苦zhè zhǒng这种shí hòu时候jiùhuìxiěrì jì日记tōng guò通过xiě zì写字fā xiè发泄zì jǐ自己defán nǎo烦恼qíng xù情绪


yòngzì jì字迹jì lù记录chéng zhǎng成长

 chú le除了rì cháng日常debǐ jì笔记rì jì日记néng gòu能够shū xiě书写dexíng shì形式nèi róng内容qí shí其实hái yǒu还有hěn duō很多nánqiáozhōngsāndejìngpíng cháng平常jiùàichāo xiě抄写míng jù名句shī jí诗集háixǐ huān喜欢yòngshūxiědefāng shì方式jìn xíng进行wén zì文字chuàng zuò创作 jìngbiǎo shì表示zhāi chāo摘抄shī jù诗句shìdeài hào爱好zhī yī之一,“zàixiàràngshēnyǒugǎnchùhuòjù yǒu具有jī lì激励zuò yòng作用dejù zi句子detóng shí同时háinéng gòu能够jì lù记录xiàzì jǐ自己bù tóng不同jiē duàn阶段dezì tǐ字体zhèduìér yán而言shìhěnyǒu yì有意deshì qíng事情jiùxiàngshìzàitōng guò通过wén zì文字zì tǐ字体jì lù记录zì jǐ自己dechéng zhǎng成长

 lìng wài另外jìngrèn wéi认为shǒu xiě手写zuò pǐn作品diàn zǐ电子jì lù记录gèngyǒucún zài存在gǎncún fàng存放zàidiànshèbèizhōngwén dàng文档hěnróng yì容易bèiyǎn mái掩埋zàizhòng duō众多diàn zǐ电子wén dàng文档zhī zhōng之中shèn zhì甚至yǒukě néng可能huìxiǎo xīn小心bèishān chú删除dǎo zhì导致zì jǐ自己dezuò pǐn作品liú shī流失érshū xiě书写zàiběn zi本子dewén zì文字chú fēi除非bèishǒu dòng手动diū qì丢弃yào bù rán要不然shìbú huì不会bèishān chú删除de

 yī zhí一直yǐ lái以来jìngdōushì yǐ是以shǒu xiě手写defāng shì方式xué xí学习bìngxiě zuò写作zàixiǎoliùhuìkǎojié shù结束hòucáiyǒushǒu jī手机dehái shì还是gèngxǐ huān喜欢shǒu xiě手写bìngrèn wéi认为shǒu xiě手写dǎ zì打字gèngfāng biàn方便xué xí学习xiào lǜ效率gènggāo

 “zàishū xiě书写huá wén华文deguò chéng过程zhōngsuī rán虽然jīng cháng经常huìyǒubú huì不会xiědexū yào需要chá yuè查阅zì diǎn字典yǒu xiē有些má fan麻烦dànzhè yàng这样néng gòu能够jiā qiáng加强jì yì lì记忆力yǒu zhù yú有助于zēng jiā增加huìliàngtí gāo提高dehuá wén华文shuǐ píng水平chángshíjiānxiě zì写字hěnróng yì容易jiùhuìwàng jì忘记hěn duō很多zěn me怎么xiějìngshuō dào说道

hěn duō很多shí hòu时候huìdān xīn担心zì jǐ自己defù miàn负面qíng xù情绪yǐng xiǎng影响dàorénsuǒ yǐ所以bú huì不会xuǎn zé选择gēnshēn biān身边derénsù kǔ诉苦zhè zhǒng这种shí hòu时候jiùhuìxiěrì jì日记tōng guò通过xiě zì写字fā xiè发泄zì jǐ自己defán nǎo烦恼qíng xù情绪