新闻 > 本地 > 法证专家以科学揭开真相
“法证专家组织”的法证科学人员沈慧瑛(右)与陈彦文参与编写适合学生阅读的法证读物《认识法证:如何运用科学进行侦查》。
(林国明摄)
《认识法证:如何运用科学进行侦查》在各大书局及网上售卖。
(林国明摄)
Previous Next

zhèngzhuān jiā专家kē xué科学jiē kāi揭开zhēn xiàng真相

27.02.2019

洪亿隽、薛淑丽(实习记者)

 kàn guò看过pò àn破案lèidediàn shì jù电视剧mahuìbù huì不会yīn wèi因为jǐn zhāng紧张cì jī刺激degù shì故事qíng jié情节kāi shǐ开始duìzhèngkē xué科学chǎn shēng产生xìng qu兴趣ne

 zhèngxuérényuánchényànwén31suìchéng wéi成为zhèngzhuān jiā专家juéfēiǒu rán偶然cóng xiǎo从小jiùxǐ huān喜欢huà xué化学àikànpò àn破案lèidediàn shì电视diàn yǐng电影chényànwénshuōyǐ qián以前zhēndehuìbèidiàn shì电视zhōngdepò àn破案guò chéng过程xī yǐn吸引yóu qí尤其shìzhèngrén yuán人员kě yǐ可以bǎi nòng摆弄gè zhǒng各种gāo duān高端yí qì仪器hái yǒu还有tuī lǐ推理àn qíng案情deguò chéng过程tè bié特别yǐn rén rù shèng引人入胜

 céng jīng曾经hěnkě wàng渴望dāngfǎ yī法医dànfù mǔ父母tóng yì同意jué de觉得měi tiān每天jiē chù接触shī tǐ尸体hěnjí lì吉利zuì hòu最后xuǎn zé选择ledāngzhèngrén yuán人员xū yào需要jiē chù接触shī tǐ尸体dànréngnéngcān yù参与xíng shì àn jiàn刑事案件deqǔ zhèng取证zhèng wù证物fēn xī分析

 lìngmíngzhèngxuérényuánchénhuìyīng30suìcóng xiǎo从小duìkē xué科学shí fēn十分gǎnxìng qu兴趣zàidà xué大学zhǔ xiū主修huà xué化学shuōnéngjìnzhèngzhèyī xíng一行jué de觉得fēi cháng非常xìng yùn幸运yīn wèi因为kě yǐ可以xué yǐ zhì yòng学以致用

 zhèngkē xué科学shìménzōng hé综合lewù lǐ物理huà xué化学shēng wù生物dezhuān yè专业rú guǒ如果xiǎngcóng shì从事zhèfāngmiàndegōng zuò工作jiùbì xū必须kē xué科学xué hǎo学好ér qiě而且yào bù要不duàntí shēng提升zì jǐ自己zhǎng wò掌握zuì xīn最新dezhī shi知识jì shù技术

 bù guò不过zhènggōng zuò工作zhēndexiàngdiàn shì电视diàn yǐng电影zhōngbānjīng cháng经常cì jī刺激ma

zhènggōng zuò工作diàn shì电视jù qíng剧情

 shíránchényànwénxiàoshuōzhēn zhèng真正dezhènggōng zuò工作méi yǒu没有nà me那么xì jù huà戏剧化kě néng可能jiē lián接连tiānfā shēng发生nà me那么duōàn zi案子kě néng可能tiānnèijiùpò àn破案guāng shì光是shōu jí收集zhěng lǐ整理huà yàn化验zhèng jù证据jiùxū yào需要hǎo jǐ好几tiānyǒu shí有时shèn zhì甚至xīng qī星期

 ér qiě而且wǒ men我们kě néng可能xiàngdiàn shì电视shàngnà yàng那样měi tiān每天dǎ ban打扮depiào piào liàng liàng漂漂亮亮dewǒ men我们qí shí其实hěn shǎo很少huà zhuāng化妆huòzhǐ jia yóu指甲油yīn wèi因为dān xīn担心huìyǒufěn mò粉末suì xiè碎屑chāndàozhèng jù证据jiùzāo gāo糟糕le

 cǐ wài此外zhèngrén yuán人员xū yào需要huābù shǎo不少shí jiān时间chǔ lǐ处理gè zhǒng各种bào gào报告zhèng wù证物guī dàng归档bào gào报告yí qì仪器cè shì测试bào gào报告jiǎn yàn检验jié guǒ结果bào gào报告zhè xiē这些hào shí耗时dànyòubù kě不可quē shǎo缺少deshū miàn书面gōng zuò工作dōushìdà jiā大家zàidiàn shì电视diàn yǐng电影zhōng kàn中看bù dào不到de

 wènchǔ lǐ处理guònǎ xiē哪些yìn xiàng印象shēn kè深刻deàn zi案子chénhuìyīngshuōměiàn zi案子dōuyǒudedú tè独特zhīchùhěnnánshuōnǎ ge哪个gèngnán wàng难忘dànyuánjiāndemò qì默契hé zuò合作dà jiā大家yī qǐ一起gǎngōngzuòdàoshēn yè深夜degǎn qíng感情jué duì绝对shìzuìzhēn xī珍惜de

jiǎchǒng wù宠物gǔ huī骨灰àn

 chényànwényì qǐ忆起duō nián多年qiáncéngwèikè hù客户jiǎn yàn检验chǒnggǒugǔ huī骨灰zhēn wěi真伪deàn zi案子

 kè hù客户guò shì过世chǒnggǒudeyí tǐ遗体sòngdàoběn dì本地yī jiā一家chǒng wù宠物bìn zàng殡葬gōng sī公司huǒ huà火化dànhuí lái回来degǔ huī骨灰liàngàigǒupáng dà庞大detǐ xíng体型bù chéng不成zhèng bǐ正比ràngleyí xīn疑心yú shì于是wěi tuō委托zhèngzhuān jiā专家zǔ zhī组织jiǎn yàn检验gǔ huī骨灰dezhēn wěi真伪

 chényànwénshuōzì jǐ自己gāngjiē dào接到wěi tuō委托shíjué de觉得jīng yà惊讶xiǎngbù tōng不通wèi shén me为什么yǒu rén有人yàoduìchǒng wù宠物degǔ huī骨灰zuò shǒu jiǎo做手脚dànchū hū yì liào出乎意料deshìjiǎn yàn检验jié guǒ结果jìngkè hù客户dehuái yí怀疑yī zhì一致gǔ huī骨灰tánnèizhuāngdezhǐ yǒu只有shǎo liàng少量gǒudegǔ huī骨灰gǔ tou骨头cánkuàiqí tā其他dōushìshí gāo石膏shuǐ ní水泥defěn mò粉末

 shì jiàn事件bèiméiguānghòuyǒubù shǎo不少céngzàitóngjiāgōng sī公司huǒ huà火化chǒng wù宠物dekè hù客户fēn fēn纷纷gǔ huī骨灰láijiǎn yàn检验zuì hòu最后yǒu guān有关dāng jú当局jiè rù介入diào chá调查fā xiàn发现gāichǒng wù宠物bìn zàng殡葬gōng sī公司bìng wèi并未xiàngyǒu guān有关dāng jú当局dēngzhùgēn běn根本bù hé不合

 jīng guò经过zhèàn jiàn案件chényànwénshuōshēn kè深刻liǎo jiě了解dàozhèngxuérényuánchú le除了yàoyǒuzhuān yè zhī shi专业知识jì shù技术gèngyàojù bèi具备ruǎnjì néng技能bǐ rú比如zàichǔ lǐ处理zhèlèimǐn gǎn敏感àn jiàn案件shàngdǒng de懂得tǐ liàng体谅kè hù客户dexīn qíng心情cái néng才能tā men他们zuògèng hǎo更好degōu tōng沟通

wèixué sheng学生chū shū出书 jiēzhèngshén mì神秘miàn shā面纱

 chényànwénchénhuìyīngdōushìzhèngzhuān jiā专家zǔ zhī组织The Forensic Experts Groupdezhèngxuérényuángāigōng sī公司zàiběn dì本地tí gōng提供sī rén私人zhèngfú wù服务bāokuòzī xún咨询kē yán科研fēn xī分析péi xùn培训jiào yù教育tā men他们qù nián去年chū bǎn出版leběnxué sheng学生dú wù读物rèn shi认识zhèngrú hé如何yùn yòng运用kē xué科学jìn xíng进行zhēn chá侦查Discover Forensicszhēn chá: How To Use Science for Investigationsyùn yòng运用shēng dòng生动dechā tú插图dā pèi搭配shí yòng实用dezhèngzhī shi知识zàijié hé结合duō ge多个zhēn shí真实àn lì案例xiàngdú zhě读者jiè shào介绍kē xué科学zàixíng shì àn jiàn刑事案件xiàn shí现实shēng huó生活zhōngdeyìng yòng应用

nèi róng内容shēn rù qiǎn chū深入浅出

 rèn shi认识zhèngzǒng gòng总共jiè shào介绍leliùzhǒngwù zhèng物证jiǎn yàn检验bāo kuò包括zì jì字迹handwritingxuè jì血迹bloodstainsǔn shāng损伤damagexiān wéi纤维fibrestǔ rǎng土壤rǎngsoilhuà xué化学wù zhì物质chú le除了shuō míng说明gè zhǒng各种wù zhèng物证jiǎn yàn检验detè xìng特性fāng fǎ方法wàishūzhōngduìwù zhèng物证jiǎn yàn检验jié guǒ结果pò àn破案deguān xì关系zuòlelián jiē连接

 bǐ rú比如sǔn shāng损伤chéng dù程度xíng zhuàng形状děngjiǎn yàn检验néngbāng zhù帮助tuī duàn推断xiōng shǒu凶手suǒshǐ yòng使用dexiōng qì凶器àn fā案发xiàn chǎng现场dexuè jì血迹jiǎn cè检测kě yǐ可以fǔ zhù辅助huán yuán还原àn fā案发guò chéng过程

 cǐ wài此外zuò zhě作者yòngzhēn shí真实àn lì案例shuō míng说明měizhǒngwù zhèng物证jiǎn yàn检验zàibù tóng不同àn jiàn案件zhōngdàodezuò yòng作用zuì hòu最后háishè jì设计lepò àn破案huán jié环节ràngdú zhě读者yùn yòng运用xué dào学到dezhī shi知识zì jǐ自己dāngzhēn tàn侦探cháng shì尝试pò àn破案

 chénhuìyīngshìzhèběnshūdezuò zhě作者zhī yī之一shuōběn dì本地méi yǒu没有shì hé适合xué sheng学生yuè dú阅读dezhènglèishū jí书籍zhuān yè专业yòngshūyòutàinán dǒng难懂róng yì容易mǒ shā抹杀xué sheng学生dexìng qu兴趣

róng hé融合xué xiào学校jiāo xué nèi róng教学内容

 wǒ men我们píng shí平时huìdàoxué xiào学校jǔ xíng举行zhèngkē xué科学xiāng guān相关degōngzuòfānglěi jī累积leyī xiē一些gēnxué sheng学生hù dòng互动dejīng yàn经验wǒ men我们yī bān一般xué sheng学生deyuè dú阅读néng lì能力cháng shí常识wèijī chǔ基础yòngqiǎn bái浅白yì dǒng易懂dewén zì文字dòngxìngdenèi róng内容yǐn qǐ引起tā men他们deyuè dú阅读xìng qu兴趣

 zhì zuò制作tuán duì团队huā fèi花费lejìnliǎngniánshíjiāngòu sī构思dàochū bǎn出版rèn shi认识zhèngchényànwéncān yù参与leshūdebiān xiě编写shuōzuìnándebù fèn部分shìnèi róng内容chā tú插图dejiào duì校对wǒ men我们bì xū必须què bǎo确保chā tú插图deměixì jié细节dōugēnwén zì文字nèi róng内容xiāng fú相符bù néng不能zào chéng造成wù jiě误解

 cǐ wài此外wǒ men我们yǒu yì shí有意识dexué xiào学校dekē xué科学jiāo xué nèi róng教学内容róng hé融合dàoshūzhōngdezhèngkē xué科学zhī shi知识zhè yàng这样xué sheng学生zàifān yuè翻阅shíjiùhuìfā xiàn发现xué xiào学校jiāodezhǐ shì只是kū zào枯燥delǐ lùn理论zàizhèngdiào chá调查rì cháng日常shēng huó生活zhōngshìyǒu yòng有用de 

 rèn shi认识zhèngzhèng shì正式chū bǎn出版hòuhuòdé le得了xué sheng学生jiā zhǎng家长lǎo shī老师dehǎo píng好评zhì zuò制作tuán duì团队yīn cǐ因此shòu dào受到gǔ wǔ鼓舞jué dìng决定jīn nián今年chū bǎn出版èrběnjì huà计划jiè shào介绍zhǐ wén指纹xiéyìnhuǒhénjiǎn yàn检验děngnèi róng内容