新闻 > 体育 > 动感街舞酷炫全场

卓正恺最喜欢嘻哈舞和音乐融为一体的感觉。
(陈来福摄)
充满爆发力的锁舞是卢嬿婷的心头爱。
(陈来福摄)
黄锦毅认为跳霹雳舞和玩魔术方块一样,充满无限可能性。
(陈来福摄)
黄锦毅(左起)、卓正恺以及卢嬿婷热爱街舞,享受通过舞蹈和别人交流。
(陈来福摄)
Previous Next

dòng gǎn动感jiēxuànquán chǎng全场

12.01.2022

报道:陈珮雯

 jiētiào jìn跳进2024niánào yùn huì奥运会jiè shí届时shì bì势必jiāngchéng wéi成为zhòng rén众人zhǔ mù瞩目dexīnxiàngzhī yī之一kuàigēn suí跟随dòu hào逗号qiǎng xiān抢先rèn shi认识jiēderè qíng热情dòng gǎn动感

xī hā嘻哈xiǎo zi小子bù gǎn不敢tōu lǎn偷懒
zhuózhèngkǎi13suìxīn jiā pō新加坡yì shù xué yuàn艺术学院zhōng

 zàixǔ duō许多rényǎnzhōngtiàojiēkàn qǐ lái看起来qīng sōng轻松fèigōng fu功夫dàncóngniánduōqiánkāi shǐ开始xué xí学习xī hā嘻哈suǒdezhuózhèngkǎitǎnyánjiētiàoqǐ lái起来xiǎng xiàng想象zhōngkùn nán困难hěn duō很多

 hěn duō很多suǒdòng zuò动作xū yào需要yòngdàohé xīn核心jī ròu肌肉delì liang力量cái néng才能líng huó灵活deyí dòng移动shēn tǐ身体yīn cǐ因此wǒ men我们dejiēkè táng课堂bāo kuò包括yǎng wò qǐ zuò仰卧起坐fǔ wò chēng俯卧撑shēndūntiào yuè跳跃děngtǐ néng体能xùn liàn训练duìyùn dòng运动méitàixìng qu兴趣yǒu shí有时jué de觉得xùn liàn训练tǐngkū zào枯燥dedànyǒu zhù有助tí shēng提升dewǔ dǎo舞蹈biǎo xiàn lì表现力suǒ yǐ所以cóng zhōng从中xué huì学会zì lǜ自律jiān chí坚持duàn liàn锻炼

 zhuózhèngkǎizuìxiǎng shòu享受xī hā嘻哈yīn yuè音乐róng wéi yī tǐ融为一体degǎn jué感觉xué huì学会cóngwǔ zhě舞者dejiǎo dù角度xì tīng细听yīn yuè音乐debù tóng不同céng cì层次jìn xíng进行wǔ dǎo舞蹈chuàng zuò创作

 shuōshìguòtóng xué同学hé zuò合作biānsuī rán虽然dehuābù shǎo不少shí jiān时间xiàngdà jiā大家xiáng xì详细shuō míng说明měiwǔ bù舞步huìyòngdàonǎ ge哪个shēn tǐ身体bù wèi部位huòjī ròu肌肉dànkàn dào看到dà jiā大家jiē shòu接受bìngtiào chū跳出biāndemǎn zú gǎn满足感tè bié特别

suǒměishào nǚ少女zuìàidòu
yàn嬿tíng15suìwěiyuánzhōngsān

 yàn嬿tíngzàixiǎosì shí四时kàn dào看到Lil Terrordejiēshì pín视频biàn便xiàngmā ma妈妈yāo qiú要求xué xí学习jiē

 shuōhěn duō很多jiēdòng zuò动作fēichángyǒubào fā lì爆发力ràngréntàn wéi guān zhǐ叹为观止zuìxǐ huān喜欢pī lì霹雳detóuzhuǎnheadspinjì qiǎo技巧hái yǒu还有suǒdòng zuò动作AlphaStomp the Roachměi cì每次wán chéng完成yī gè一个gāonándòng zuò动作dōuhuìyǒuhěn dà很大dechéngjiùgǎn

 guò qù过去yàn嬿tíngměizhōuliùtiānhuìjìn xíng进行jiēxùn liàn训练yì qíng疫情bào fā爆发hòukè táng课堂xùn liàn训练suī rán虽然jiǎn shǎo减少leréng rán仍然chōu kòng抽空liàn xí练习bù duàn不断xùn liàn训练cáihuìjìn bù进步jiēxū yào需要yǒuzú gòu足够detǐ néng体能nài lì耐力cái néng才能què bǎo确保wǔ dǎo舞蹈dòng zuò动作xī lì犀利dàowèi

 bǐ qǐ比起gè rén个人biǎo yǎn表演yàn嬿tínggèngxǐ huān喜欢dòubattledehù dòng互动shuōwǒ men我们tōng guò通过wǔ dǎo舞蹈duì shǒu对手jìng jì竞技qiē cuō切磋jí shǐ即使rèn tóng认同duì fāng对方dewǔ bù舞步wǒ men我们hái shì还是huìzūn zhòng尊重bǐ cǐ彼此dechuàng yì创意nǔ lì努力tǐ xiàn体现dòudejīng shen精神

rè xuè热血B-Boytiào chū跳出wú xiàn无限kě néng xìng可能性
huángjǐn24suìxīn jiā pō guǎn lǐ xué yuàn新加坡管理学院wù liú物流gōng yīng liàn供应链guǎn

 zhōngyī shí一时kàn dào看到gē ge哥哥zàixiàoyuánhuódòngshàngtiào wǔ跳舞deshuài qi帅气mú yàng模样cù shǐ促使huángjǐnjiā rù加入xué xiào学校wǔ dǎo舞蹈shè tuán社团cóng cǐ从此kāi qǐ开启lepī lì霹雳rén shēng人生

 kāi shǐ开始xuépī lì霹雳shíhuángjǐnzhīhuìmáng mù盲目shǐ jìn使劲liàn xí练习hòu lái后来xué huì学会wǔ bù舞步fēn jiě分解chéngbù tóng不同dedòng zuò动作zhú yī逐一liàn xí练习zàizhěng hé整合qǐ lái起来yī gè一个dòng zuò动作wǎng wǎng往往deliàn xí练习shàngbǎicái néng才能chéng gōng成功céng jīng曾经huālesānniáncáixué huì学会yī gè一个kōng zhōng空中jì qiǎo技巧

 qù nián dǐ去年底yóuxīn jiā pō新加坡tǐ yù体育lǐ shì huì理事会jǔ bàn举办deběn dì本地jiēdà huì大会Lion City Dance Conventionrànghuángjǐnyǒujī huì机会huí dào回到jiǔ wéi久违dexiàn chǎng现场wǔ tái舞台jiàogé wài格外xīng fèn兴奋

 měiwǔ zhě舞者dōukě wàng渴望yǒuzhǎnxiàndexiàn chǎng现场píng tái平台néngzàitái shàng台上duì shǒu对手zhí jiē直接jiào jìn较劲yòuyǒuxiàn chǎng现场guān zhòng观众huān hū欢呼dǎ qì打气shìxiàn线shàngdòude

 qù nián去年5yuèhuángjǐnxiǎo xīn小心sī liè撕裂yòujiānjī ròu肌肉rú jīn如今háidejìn xíng进行fù jiàn复健dàntí qǐ提起pī lì霹雳deyǎn lǐ眼里jiùyǒuguāng 

 jiējiùxiàngwánmó shù魔术fāng kuài方块yǒubù tóng不同dewányǐ jí以及wú xiàn无限kě néng xìng可能性jǐn guǎn尽管yòujiānyǒushāngdànzhǐ yào只要bì zhòng jiù qīng避重就轻hái shì还是néngjì xù继续tiào wǔ跳舞zuìzhòngyào shi要是yàoxiǎng shòu享受tiào wǔ跳舞delè qù乐趣

jiēzhīduō shǎo多少

 jiēyuán yú源于shàng shì jì上世纪liù shí nián dài六十年代měi guó美国hēi rén黑人dejí xìng即兴yùn dòng运动fēn chéng分成hěn duō很多bù tóng不同zhǒng lèi种类

 xī hā嘻哈Hip-hopsì dà四大jì qiǎo技巧yuán sù元素wèitándòngyáo bǎi摇摆huá dòng滑动zhuàn dòng转动dài biǎo代表dòng zuò动作yǒuUPDownC-walkyǐ jí以及Shake

 suǒLockingdòng zuò动作tū rán突然suǒdìngwèijī chǔ基础pèi hé配合kuài sù快速zhī tǐ肢体zhuàn dòng转动běnqiǎobāo kuò包括TwirlSplityǐ jí以及Scooby-Doo

 pī lì霹雳Breakingjì shù技术nán dù难度jiàogāozhòng diǎn重点wèituǐdòng zuò动作yáo gǔn摇滚TopRockkōng zhōng空中dìng gé定格yǐ jí以及fēngchēděnggāonán dù难度zhāoPower Move