视频 > 校园强打 > 容貌不焦虑(上)

Previous Next

róng mào容貌jiāo lǜ焦虑shàng

22.02.2023

报道:林思慧、黄冰菁(实习生)

 wǎng luò网络shànggè zhǒng各种lèi xíng类型deshuài ge帅哥měi nǚ美女dōuyǒushì fǒu是否huìyīn cǐ因此érzì xìn自信běn qī本期dòu hào逗号tàn tǎo探讨qīng shào nián青少年deróng mào容貌jiāo lǜ焦虑wèn tí问题yī qǐ一起lái kàn来看kànba

gāo ǎi高矮pàngshòuměichǒuměirénhuò duō huò shǎo或多或少dōucéng jīng曾经yīn wèi因为zì jǐ自己deróng mào容貌érchǎn shēng产生guòyī xiē一些fù miàn负面qíng xù情绪zàishè jiāo社交méi tǐ媒体shí dài时代wǎng luò网络shàngdeshuài ge帅哥měi nǚ美女shǔ bù shèng shǔ数不胜数yīn wèi因为dà jiā大家dōuhuìzì jǐ自己cháng dezuì hǎo最好kàndezhào piàn照片fàngshàng wǎng上网zhèbù miǎn不免ràngxǔ duō许多réngèngshìchǎn shēng产生zì kuì bù rú自愧不如dexīn tài心态

 tóng shí同时wǎng luò网络shàngchōng chì充斥zhegǔ chuī鼓吹xiá cī瑕疵zhìyǒu xiào有效zhuāngróngdǎ zào打造jīng zhì精致wěiyánděngqǐ tú企图sù zào塑造shěn měi审美biāo zhǔn标准denèi róng内容cù shǐ促使rén men人们bù duàn不断shěn shì审视zì jǐ自己deróng mào容貌bìng qiě并且fàng dà放大zì jǐ自己dequē diǎn缺点

guò dù过度jiāo lǜ焦虑kǒngyǐn fā引发jí bìng疾病

 jìnniánwǎng luò网络shàngkāi shǐ开始pín fán频繁tǎo lùn讨论róng mào容貌jiāo lǜ焦虑”。róng mào容貌jiāo lǜ焦虑tīngqǐ lái起来xiàngshìzhǒngxīnbìngdànqí shí其实shìwǎng luò网络liú xíng流行——zàifàng dà放大yánzhízuò yòng作用dehuán jìng环境xiàhěn duō很多rénduì yú对于zì jǐ自己dewài mào外貌bù gòu不够zì xìn自信érchǎn shēng产生dejiāo lǜ焦虑

 xīn lǐ yī shēng心理医生wángchéngbiǎo shì表示wǎng luò网络shàngtǎo lùn讨论deróng mào容貌jiāo lǜ焦虑bìngbú shì不是xīnbìngdànduì yú对于zì jǐ自己deróng mào容貌guò dù过度jiāo lǜ焦虑jìn ér进而zuò chū做出jí duān极端deshāng hài伤害zì jǐ自己shēn tǐ身体dejǔ dòng举动jiùyǒukě néng可能yǐn fā引发qí tā其他dexīnbìngyōu yù zhèng忧郁症jiāo lǜ zhèng焦虑症qū tǐ躯体biàn xíng变形zhàng ài障碍(Body dysmorphic disorder)děng

diào chá调查tàn tǎo探讨qīng shào nián青少年deróng mào容貌jiāo lǜ焦虑

 《dòu hào逗号zhēn duì针对qīng shào nián青少年jìn xíng进行lexiàngwènjuǎntiáochágòng yǒu共有105míngnián líng年龄jiè yú介于12suìzhì18suìdeqīng shào nián青少年cān yù参与qí zhōng其中chāo guò超过80%deqīng shào nián青少年biǎo shì表示zì jǐ自己yǒuqīng dù轻度huòzhōngderóng mào容貌jiāo lǜ焦虑hái yǒu还有9.5%deqīng shào nián青少年biǎo shì表示zì jǐ自己yǒuzhòng dù重度róng mào容貌jiāo lǜ焦虑

 chú le除了shè jiāo社交méi tǐ媒体tóng chái同侪zhī jiān之间deduì bǐ对比róng yì容易zào chéng造成qīng shào nián青少年deyā lì压力jiāo lǜ焦虑zàiwènjuǎntiáocházhōngbiàn便fēn bié分别yǒu14.3%18.1%deqīng shào nián青少年rèn wéi认为zì jǐ自己deróng mào容貌jiāo lǜ焦虑lái zì来自pān bǐ攀比xīn lǐ心理qī dài期待tā rén他人derèn kě认可

tǐ zhòng体重zhòngyī qiè一切

 jiù dú就读kāngpéizhōngèrdeliúxiǎohántǎnyánzì jǐ自己yǒuzàifànqiánfànhòucè liáng测量tǐ zhòng体重dehuàixí guàn习惯dāngtǐ zhòng体重chāo guò超过kě yǐ可以jiē shòu接受deshù zì数字shídōuhuìfēi cháng非常jiāo lǜ焦虑yóu qí尤其shìshēn biān身边yǒuxǔ duō许多nǚ shēng女生zàizì jǐ自己hěnshòudeqíng kuàng情况xiàyī rán依然jiān chí坚持yàojié shí节食jiǎn féi减肥zhèmiǎnshǐ使gèngzài yì在意tǐ zhòng体重

 zhàojìngzhè gè这个xún cháng寻常dejǔ dòng举动gěidài lái带来yī dìng一定dejiāo lǜ焦虑

 liúxiǎohánshuō:“jīng cháng经常zàizhàojìngdeshí hòu时候huìfàng dà放大zì jǐ自己dequē diǎn缺点xiàngshìjué de觉得tóu fa头发tàishǎopí fū皮肤tàihēishēn cái身材bù hǎo不好děng

 bù guò不过mù qián目前réngzì rèn自认shìlǐ zhì理智debìngjué de觉得zhè zhǒng这种jiāo lǜ焦虑hěnyán zhòng严重dejiāo lǜ焦虑hǎo xiàng好像gēnshēn biān身边depéng yǒu朋友dōuchà bu duō差不多bahěnpǔ biàn普遍de

yánzhíderéndōudú lái dú wǎng独来独往

 xiǎolínghuà míng化名,16suìcóng xiǎo从小xuéjiùkāi shǐ开始zhuīxīngzàichéng zhǎng成长guò chéng过程zhōngshěn měi审美bù miǎn不免shòu dào受到leyǐng xiǎng影响rèn wéi认为báiyāocháng tuǐcáishìměi nǚ美女

 ér qiě而且kànduōleǒu xiàng偶像nántuántuándeshuài ge帅哥měi nǚ美女xiǎolíngjué de觉得zì jǐ自己deróng mào容貌liánpǔ tōng普通dōuchēngshàng

 “ǒu xiàng偶像míng xīng明星wǎnghónglǐ suǒ dāng rán理所当然dōucháng dehěnhǎo kàn好看kě shì可是shè jiāo社交méi tǐ媒体shàngdepǔ tōng rén普通人dōucháng dehǎo kàn好看zhèjīng cháng经常ràngchǎn shēng产生zì wǒ自我huái yí怀疑

 tóng shí同时xiǎolíngdexiàoyuánshēnghuófǎn yìng反映lezhè shì这是kànliǎndeshì jiè世界zhèhuàxiǎolíngbiǎo shì表示zì jǐ自己shēn biān身边dehěn duō很多réndōuhuìyǐ mào qǔ rén以貌取人”,zhīxǐ huān喜欢cháng dehǎo kàn好看derénzuòpéng yǒu朋友yánzhíderéntōng cháng通常dōushìdú lái dú wǎng独来独往de

 qìng xìng庆幸deshìxiǎolíngdejiě jie姐姐wèishù lì树立leyī gè一个bǎng yàng榜样

 shuō dào说道:“jiě jie姐姐zàimiàn duì面对bié rén别人duìderóng mào容貌píng jià评价shízǒng shì总是néngcóngróngyīngduìyǐ shēn zuò zé以身作则ràngliǎo jiě了解dàozì xìn自信cáishìzuìměizuìzhòng yào重要de

nán nǚ男女jiāo lǜ焦虑xiāng tóng相同

 kè bǎn刻板yìn xiàng印象kě néng可能huìràngrényǐ wéi以为zhǐ yǒu只有nǚ shēng女生cáiyǒuróng mào容貌jiāo lǜ焦虑mǎo羿yángpéihuázhōngquèguān chá观察dàonán shēng男生qí shí其实yǒuróng mào容貌jiāo lǜ焦虑zhǐ bù guò只不过nǚ shēng女生jiāo lǜ焦虑defāng xiàng方向tàiyī yàng一样

 xǔ duō许多qīng shào nián青少年huìmiàn duì面对yī gè一个kùn rǎo困扰jiù shì就是cháng qīng chūn dòu青春痘dà duō shù大多数nán shēng男生duìhù fū护肤qīng jié清洁bǐ jiào比较měng dǒng懵懂gèngshù shǒu wú cè束手无策

 mǎo羿yángbiǎo shì表示zì jǐ自己shēn biān身边jiùyǒupéng yǒu朋友yīn wèi因为qīng chūn dòu青春痘éryuàn yì愿意rénhé zhào合照jí shǐ即使miǎn qiǎng勉强pāilezhàohuìhěnjǐn zhāng紧张jué de觉得zhào piàn照片pāidebù hǎo不好kàn

 lìng wài另外bǐ qǐ比起nǚ shēng女生zài yì在意depàngshòunán shēng男生gèngguān zhù关注deshìjī ròu肌肉tǐ tài体态suí zhe随着shēn biān身边yuè lái yuè越来越duōnán shēng男生kāi shǐ开始jiàn shēn健身shòuyǐng xiǎng影响kāi shǐ开始jiàn shēn健身

 mǎo羿yángshuō:“fán shì凡事zhǐ yào只要zǒu xiàng走向jí duān极端jiùméi yǒu没有duìhuòcuòsuī rán虽然huìzài yì在意zì jǐ自己dejī ròu肌肉tǐ tài体态dànkāi shǐ开始jiàn shēn健身hòushēn tǐ身体biàn de变得gèngjiàn kāng健康gèng jiā更加zì xìn自信leyī xiē一些zhèzàikàn lái看来qí shí其实shìhǎo shì好事


zǎo bào早报xiào yuán校园wènjuǎntiáochá

1)yǒuróng mào容貌jiāo lǜ焦虑ma
wán quán完全méi yǒu没有:8.6%
qīng dù轻度jiāo lǜ焦虑:41.9%
zhōngjiāo lǜ焦虑:40%
zhòng dù重度jiāo lǜ焦虑:9.5%

2)duìzì jǐ自己deshén me什么bù wèi部位mǎn yì满意
pí fū皮肤zhuàng kuàng状况:56.2%
tóu fa头发zhuàng tài状态:40%
wǔ guān五官:58.1%
yá chǐ牙齿:42%
shēn cái身材:65.7%


3)duìzì jǐ自己deshén me什么bù wèi部位mǎn yì满意
pí fū皮肤zhuàng kuàng状况:27.6%
tóu fa头发zhuàng tài状态:42.9%
wǔ guān五官:29.5%
yá chǐ牙齿:27.6%
shēn cái身材:23.8%
dōumǎn yì满意:8%


4)céngzuòguòshén me什么gǎi biàn改变róng mào容貌dexíng wéi行为
chǐ齿jiǎozhèng:26.7%
huà zhuāng化妆:32.4%
zàishè jiāo社交méi tǐ媒体shàngzhào piàn照片qiánxiānxiū:43.8%
liáoměiróngxiàng mù项目chúchúmáoděng):9.5%


5)wèi shén me为什么huìróng mào容貌jiāo lǜ焦虑
zì bēi自卑xīn lǐ心理:45.7%
pān bǐ攀比xīn lǐ心理:14.3%
qī dài期待tā rén他人rèn kě认可:18.1%
xiǎng yào想要yíng hé迎合zhǔ liú主流shěn měi审美:15.2%
qí tā其他:6.7%

  阅读下篇:容貌不焦虑(下)